تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

نسخه غرب برای خاورمیانه   

حاکما ن زروزورود ست نشاند گا ن منطقه ا ی آنها بالاخره ودر راس آنها روباه پیرنسخه ای برای سوریه پیچیده که کپی همان نسخه ای است که منجر به عراق امروزی شد مهند سی این طرحها بد ون شک انگلیسی است. لشکر کشی غرب به عراق به بها نه سلاح شیمیا یی بود. نه تنها سلاح شیمیا یی پیدا نشد .چون خود شان از توانا یی ارتش ودولت عراق مطلع بودند وخودشان در جنگ با ایران ارتش عراق را تجهیز کرده بودند آگاه به اوضاع بودند . وقدرت ارتش عراق برای آ  نها هویدا بود  .

نتیجه این شد در عراق که امروز شا هد ش هستیم چپاول وغارت منابع نفتی عدم امنیت گسترش فرقه گرایی وگرفتار کردن ملت عراق در بحران امنیتی وکشتار مردم بیگنا ه .در سوریه نیز با وجود سلفی ها زمینه مساعد تر از عراق است در عراق هزینه کردند تا القاعده را به عراق آوردند ولی در سوریه این هزینه کمتر است چون شاخه تند رو القاعده حضور دارد. امّا برای دخا لت نظا می نیاز به مجوز شورای امنیت دارند که چین و روسیه راه آنرا بستند واز ترفند هایمختلفی از جمله با تشکیل کنفرانسهای با نام دوستان سوریه و تعیین نخست وزیر در تبعید  وارسال سلاحهای مختلف نتوانستند این جبهه خط مقد م مبارزه با رژیم اشغالگر صهیو نیستی را در هم بکوبند و در چند روز گذ شته که بشار اسد اظهار داشت که سوریه گذر از بحران وروز های سخت را تجربه کرد ه وارتش سوریه موفقیتهای خوبی را در پاکسازی منا طق آلوده به تروریستها انجا م داده غرب را به چالش جدی واداشته تا اوضاع را تحت کنتر ل داشته باشند و با سیاست یک بام ودو هوای غرب در مبارزه با تروریسم ادعای دروغین آنها  بر ملاء شده است.از جمله آنها اعزام تروریستهای از آلمان وانگلیس ومزدورانی از قطر وعربستان وترکیه با دلارهای نفتی کشورهای عربی همه حکایت از جدی بودن غرب برای حذف محور مقاومت است .امریکا بعنوان پرورش دهنده وتروریسم دولتی گوی سبقت را از همه ربوده وقتی هواپیما ی مسافر بری جمهوری اسلامی ایران را در آبهای خلیج فارس مورد حمله قرار داد وباعث مرگ انسا نها ی بیگنا ه شد که به زعم آنها نظامی هستند دولتی با این پیشینه چگونه ادعای مبارزه با تروریسم دارد.

ولی وقتی در بوستون امریکا سه نفر کشته می شود انگشت اتهام بسوی مسلمانان نشانه می رود همه دوربین ها را روی اجساد آن سه نفر زوم میکنند ولی هر روز صدها انسا ن بیگنا ه در عراق بحرین افغانستا ن پاکستان و سوریه کشته می شوند  خیلی ساده از کنار آن می گذرند. یا وقتی به گردشگران اسراییلی در تایلند حمله می شود فریاد مبارزه با تروریسم بلند می شود .طالبا ن ودر راس آن بن لادن را چه کسی پرورش داده است.چه کسی در افغا نستا ن تونلهای ضد موشک را برای طا لبان سا خته است شکی نیست غرب در مبارز ه با تروریسم گزینشی عمل می کند انفجار برج های دو قلو  نقشی بود برای حمله به افغا نستا ن و نزدیکی  به مرز های ایران چرا بعد از گذ شت چندین سال این راز از سوی امریکا مخفی مانده است جواب روشن است چون طراح این حمله سا ختگی خود  سیا بوده. انکار واقعیت از اعم سیاست خارجی غرب است وقتی فرزندان ولایت پاسداران اسلا م پهباد امریکایی را وادار به فرود کردند گفتند ما کت است ولی وقتی جزییات اعلام  شد پر چم سفید بلند کردند.  و امروزه سلاح شیمیا یی حربه ای است برای حمله به کشور های مخالف سیاست غرب.فرقه گرایی و ایجاد اختلا فات قومی حقوق بشر همه این ها از ابزار های اتهامی از سوی غرب است. انقلاب اسلامی مصر در بیخ گوش اسراییل اصلا" برای غرب قابل تحمل نیست و نخواهد بود امریکا که منا فع اسراییل را منا فع خود می داند مگر راضی به پیروزی انقلاب اسلامی مصر می شود یقین بدا نیم مردم مصر روی آرامش نخوا هند دید.

پیشرفت اسلام در اروپا و شکست اندلس برای غرب بسیار تلخ و ناگوار بود و آنان همیشه به فکر انتقا م هستند کما اینکه با حمله به قدس عده ای زیادی از مسلما نان را به خاک خون کشیدند و اگر ظهور ابر قدرتهای چون روسیه و چین شکل نگیرد و امریکا خود را بی رقیب بیند کشتار انسا نهای بی گناه تداوم خواهد یافت و هر موقع مصلحت غرب ایجاد نماید مردم قطر عربستان ترکیه ایران و عراق پا کستان ..... برای آنها هیچ فرقی نخواهد کرد.::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392