تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

دارا ندارد

شاید در نگاه اول تیتر سر مقاله کمی نا مفهوم بنظر آید اما در ادامه با نویسنده موافق خواهید شد دارا ندارد اشاره ای مستقیم دارد به زندگی معیشتی مردم که امروزه مثل دو حریف نا برا بر به مبارزه می پردازند . سیاستهای غلط اقتصادی  دولت نهم ودهم به استقبال تحریم رفتن دولت ومسخره کردن بی اعتمادی دنیا نسبت به انقلاب  اسلامی ایران وبیان اینکه تحریم ها جزء کاغذ پاره چیزی دیگری نیست . وعنوان مطالبی در همین راستا منتج به وضع پیش آمده شد که همگان شاهد آ ن هستند که روز به روز قدرت خرید مردم درآستانه بحران است. وبا نزدیکی ماه مبارک رمضان طبق یک سنت مسلمانی باید شاهد موجی از گرانی باشیم.گرچه در وضع پیش آمده تنها رییس جمهور گذ شته مقصر نیست بلکه همه آنها ییکه تکلیف داشتند ادای وظیفه نکردند و وضعییت اقتصا دی ما عین کشتی در حا ل غرق شدن هست و رییس جمهورجدید با تشکیل دولت فرا جناحی از همه  اخزاب و گرو ه ها وهمه آنهایکه می توانند  باید کمک کنند تا کمر مردم بیشتراز این زیر گرانی وتورم خم نشود.دولت گذشته با آمارهای ساختگی ودروغین سعی می کرد واقییتهای  را به مردم وارو نه جلوه دهد غافل از اینکه خورشید همیشه پشت ابر نمی ما ند . داراها هم تبدیل به ندارها شدند  و گرسنگی مفرط وطبق آمارسه چهارم مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.وعلل وضع پیش آمده افزایش تورم  وبالا بودن نقدینگی در دست مردم نیست  بلکه افزایش نرخ بیکاری و تورم نشاندهنده رکود تورمی است و دلیل این امر هم وجود مشکل در بخش تولید و عرضه کالا ست ونمود آن در جامعه پایین بودن سهم بخش تولیدو صنعت در ایران است . اگر مقایسه اجما لی بین ایران و کره جنوبی داشته باشیم بیشتر به واقییتها پی خواهیم برد تقر یبا”ایران و کره جهش اقتصا دی را همزمان شروع کرده بودند.این کجا و آن کجا ومشکلاتی از این دست باعث شده ایرا نتواند به چشم انداز مورد نظر توسعه دست یابد ودر نتیجه روز به روز فاصله طبقات اندک با اکثر یت در جامعه ای زیاد تر شود.ودر حقیقت سی درصد جامعه حا صل هفتاد درصد بقیه را نوش جان کرده ودر آسایش راحتی زندگی می کنند.ودولتی که با حیله 8 سال ایران را از قافله دنیا عقب نگهداشت چه از لحاظ سیاسی اقتصادی وفر هنگی از سوی هیچ کسی باز خواست نشد که هیچ و شاهدیم که از  بعضی از مسو لین نشان لیاقت در یافت می کند .واین تشویقها یرای مردم کمی ابهام دارد نشان لیاقت است یا پاداش سکوت در هیچ جای دنیا این چنین نیست که کسی را به خاطر به چالش کشاندن وضع مردم تشویق کنند و صدای هر مخالفتی را با دولتی که مطابق نظر مردم و رهبری  حرکت نکند پاداش دهند  وبگویند تحمل کنید در کشور مصر شاهد هستیم مردم بخا طر عدم پیروی رییس جمهور با اهداف انقلاب کنا ر می گذارند و هیچ کس تحمل نمی کند حتی برای یکسال اما قضیه با با همگان فرق دارد.::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : پنجشنبه 20 تیر 1392