تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

سلاح شیمیایی مجوز ی درد ست امریکا

جدید ا بر اسا س اطلاعات منتشر شده از سوی سیا امریکا از حمله شیمیا یی صدام بر علیه نیرو های ایرا نی مطلع بوده یا به بیان ساده تر صدام از امریکا مجوز حمله میکروبی بر علیه نیرو های ایرانی و مردم بی دفاع حلبچه را اخذ کرده بود. آنهم در طیف گسترده وقتی رهبری می گوید در مذاکره با غرب من به حسن نیت غرب اطمینا ن ندارم  بحق گفته و واقعا مدافع حقوق مردم بودن امریکا یک با ور مضحک است چون امریکا گذشته ننگ آوری در عراق  وافغا نستان لیبی و مصر دارد در کشوری که رییس جمهور آن با رای مردم ونظارت مجامع بین الملی انتخاب می شود به دستور امریکا وبرای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی ارتش کودتا می کند ومنتخب مردم را زندانی می کنند. در این شرایط امریکا خودش را مدی العموم احسا س نمی کندچون منافع اش اینطوری ایجاب می کند . اگر فراموش نکرده باشیم آقای بوش می گفت هر کس با ما نیست پس بر علیه ماست آیا با این منطق می شود بر جهان آقایی کرد . گیرنده جایزه صلح آقای اوبا ما دنباله رو همین سیاست است . سلاح شیمیا یی که شرکتها ی  غرب در اختیار صدام قرار داده بود وهزاران نفر از نیروهای ایرانی ومردم مظلو م حلبچه را نا بود کرد آنوقت سلاح شیمیایی خط قرمز امریکا نبود چون حا می صدا م بود . بعد ها همین سلاح  مجوزی شد برای حمله به چاهای نفتی عراق نباید قبو ل کنیم که امریک در گفتا رش صاد ق وحامی مردم تحت ستم است چون اگر چنین بود پس کشتار مرد م فلسطین توسط اسراییل که با حما یتهای حکومت امریکا انجا م می شود را در کدا م گزینه بگنجا نیم .شکی در این نیست که فرموده رهبر ی در خصوص امریکا حساب شده وبر اسا س مطالعه اندیشه های سر دمدارن زر وزور صورت گرفته و تروریستها در سوریه که با کمکهای مالی کشورهای عربی وتسلیحا تی غرب  سر پا هستند وهر گز تا محقق شدن اهداف شوم غرب در سوریه حق ترک پست را ندارند اینها از جمله تروریستهای خوب  هستند اما کشور فرانسه برای مقابله با تروریستهای بد به کشور ما لی لشگر کشی می کند و در این میا ن متر سکی بنا م شورای امنیت  با تصویب محکوم نا مه غرب را یاری می کند. سخن پا یا نی اینکه غرب به هیچ وجه معیار و اصول انسا نی و مقررات بین الملی پایبند نبود و تروریستها هر جا به نفع آنها با شند خوب و مورد حما یت و هر کجا به ضرر آنها با شد مورد تهاجم واقع می شوند.

 ::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : دوشنبه 18 شهریور 1392