تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

بسمه تعالی

امید به آینده

انسانها به امید زنده هستند ودر هر  کاری اگر انسانها امیدشان را از دست بدهند خیلی زود از گردونه حرکت باز ایستاده ومایوس خواهند شد. حرکت و سکون دو واژه مخا لف هم اند انسانها برای اینکه از چرخه رقابت حذ ف نشوند باید تلاش معنا داری داشته باشند .و در این میان پذیرش انتقاد سازنده و کسب تجربه از گذشته خیلی مهم است. گاهی بخا طر یک حرکت شتابزده ونسنجیده مسیر تلاش انسان را به بیراهه می برد وبرگشتن به مسیر درست سعی بسیا ری را می طلبد. و در این بین بنا به فرموده رهبر معظم دشمن شناسی وخواند ن حرکتهای بعدی حریف خیلی مهم است .حا لا که فر صت خد مت را مسولان حکو متی بدست آوردند وبحق وبه جد تلاش می کنند و رهبری هم تمام جریا نات را نظاره گر است چرا عده ای جلو تر از رهبری حرکت می کنند و خودشان را دلسوز تر از رهبری به نظام تحمیل می کنند از گذشته آنها گواه می دهد که اینها دلسوز تر از رهبری نیستند و ما بسیجیا ن به چنین رهبری می بالیم وهر کجا اگر انحرافی مشاهده شد قطعا" رهبری اجازه نخواهند داد به انقلاب و نظام خیانت شود اما اینها همان بودند با حمایت از احمدی نژاد دنیا را بر علیه جمهوری اسلامی شورانده بودند و به به می گفتند نتیجه چی شد . فقر افزایش فشار اقتصادی بر مردم و دشمن تراشی هیچ اینها فکر می کنند که چرا دنیا را احمدی نژاد بر علیه ملت فداکار ایران بسیج کرده بود . یک موقع انسان یک تصمیم شخصی می گیرد ونتیجه اش هر چه باشد فرد پاسخگوست اما این با آن فرق دارد یک فرد از طرف یک ملت آنهم ملت ایران اعلا م مواضع می کند .بدون تعا مل با دنیا امکان زندگی برای هیچ ملتی ممکن نیست. ملت ایران ملتی با غنای فرهنگی زیاد شایسته است منزوی شودچر ا ایران در معا دلات سیاسی منطقه و جها ن سهمی نداشته باشد. این سزاوار ملت ایران نیست چطور بد خواهان ایران با اولین توافق اروپا با ایرا ن به تکاپو افتادند این نشانگر عظمت ملت ایران است چرا عده ای در داخل ندانسته با دشمنان همنوا شدند اگر کمی منصف با شیم وبه کشورهای اطراف نگاه کنیم چطور به طرفهای مذاکره با ایران اخم می کنند چون می دانند اگر ایران با آن عظمت اگر وارد تصمیم های بین المللی شود جای برای ماهی کوچلو ها نیست همه باید حمایت کنند تا ایران اقتدار خود را در تمام صحنه ها را بدست آورد. پایان

 

 

 ::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1392