تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - علل و عوامل رونق و رکود مسکن
 
 


<-BlogDescription->
 
 
علل و عوامل رونق و رکود مسکن

چشم انداز بازار مسکن

امروزها بدلیل عوامل مختلفی بازار مسکن از رونق افتاده گر چه تجربه ثا بت کرده که موقتی است . در میا ن عوامل زیاد می شود به چندین عوامل تا ثیر گذار اشاره نمود . که شاید معیشت مردم در اولویت اولیه باشد وقتی قشری که مستا جرند و نیاز به مسکن دارند از نظر نیاز اولیه دچار مشکلند چگونه می توانند از عهد ه نیاز اصلی ( مسکن ) که مستلزم هزینه هنگفتی هم هست بر آیند همه آنها ییکه در ایران زندگی می کنند شاهد هستند که  شا ید 70 درصد از مرد م را می شود در دهک های پا یین قرار داد و این ملموس و قابل کتما ن نیست. گرچه این قسمت تعیین کننده رکود بازار مسکن نمی تواند باشد. چون مولفه های دیگری هم وجود دارند

قول های دولت دهم ویازدهم در بخش مسکن تنها با عوض کردن اسم آنها از مهر به مسکن اجتماعی به تنهایی اسمها سر پناه مردم نمی شود کیفیت و مسکن های مهر طوری ساخته شده اند  خیلی پایینتر از حد انتظار  ساحتما نهای که یک ماه از عمر آنها نمی گذرد  ده ها مشکل دارد چون پیما نکارا ن از ارزا ن ترین مصا لح در این قسمت استفاده کردند تا شاید سود بیشتر ی صا حب شوند . وسایر عوا مل که هر کدام تو ضیح جدا گانه ای دارند .در این بین پیمانکاران هم مشکلا تی دارند ... در قسمت وعده های دولت تد بیر و امید نباید زود  قضاوت کرد شاید مسکن مهر تجربه خوبی برا ی مسکن اجتماعی باشد . و مردم باید چندین سا ل منتظر باشند تا صحت وسقم مسکن اجتما عی را تجربه کنند این یعنی رکود مسکن در سا یه مسکن اجتماعی  البته بخش کوچکی از رکود چو ن آنها ییکه منتظر مسکن مهر یا مسکن اجتما عی  می ما نند در حد 20 درصد باشند بخش قا بل توجهی از خریداران مسکن مشتر یان این نوع مسکن ها نمی شوند . موضوع دیگر گفتگوها ی هسته ای ایران و امریکا ست شاید آن 80 درصد بقیه منتظر خروجی گفتگو ها هستندو اگر این مذاکرات سر انجا می  خواهد داشت که باعث افت بیشتر ی از قیمت مسکن شود. و اما و اگر های احتما لی فراوان . در این میا ن مصا لح ساختمانی افت قیمت ندارند که هیچ با شرو ع فصل کار شاید افزایش قیمت داشنته باشند چون در پایان هر سا ل متنا سب با تورم سا لانه شاهد افزایش قیمت می شویم  ظاهرا" خود دولت 43درصد تورم را قبول کرده ودر تلاش است تا پایان سا ل آن را به 25 درصد برساند  اگر همه پیش بینی ها دولت درست از آب در آید.::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : دوشنبه 9 دی 1392