تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - خبر
 
 


<-BlogDescription->
 
 
خبر

بیماران بیمارستا ن اما م خمینی اردبیل در حسرت تخت آی سی یو

مطالبی که در زیر خواهید خواند نقل قول یا داستان نیست بلکه یک تجربه شخصی است که بدلایلی کمی با تاخیر اقدام به انتشا ر موضوع کرد م.تا شاید موجب پی گیر صمیمانه تشکر نمایم از سوی مسولین شهری قرار گیرد.

در مورخه نهم بهمن نود و د و سا عت 9و نیم شب ما در حا لش بهم خورد سر یع از طریق اورژانس به بیما رستا ن اما م اردبیل انتقا ل و در قسمت تحت نظر کلیه خد مات پزشکی لازم از سوی آن واحد صورت گرفت  که از زحمات صادقا نه آن بخش صمیما نه تشکر می نما یم. امّا پزشکان اعلام نظر کردند که حا ل بیمار خوب نبو ده و باید فورا" به بخش هما تو لوژی منتقل شود وهمین کار نیز انجا م شد . وتحت نظر دکتر سبزواری و پرسنل آن بخش بازهم در مان لازم ارایه گردید از پزشک خوب وپرستار ان محترم و خدوم کما ل تشکر را داریم . امّا لحظه به لحظه حا ل بیمار در نوسا ن بود وبنا به اظها ر پزشک معا لج این بیما ر باید از خد مات آی سی یو بهره مند گر د د . و یاد آوری کنم مشکلاتی که می خوا هم عنوا ن کنم به هیچ وجه کوتاهی عوا مل بیما رستا ن نبوده بلکه ریشه در مشکلات یک استا ن دارد . در مر ا جعه به بخش آی سی یو اولین سوال این است مریض شما چند سا ل دارد البته این برای کسا نی است که آشنا ی قوی نداشته با شد اگر مریض مسن با شد اصلا" جای بحث نیست واز دریافت خد ما ت آن بخش محرو م خواهد ما ند چرا؟ مگر بیما ران مسن جوا نا ن دیروز نیستند . این یک نکته اولا" ما جوانان نیاز مند را در اولویت قرار می دهیم اگر همین امروز یک فرد مسول زبانم لال پیدا شود و خدای نکرده پی گیر موضوع شود هیچ یک از مسولان آن بخش زیر بار این موضوع نخواهند رفت .وبالاخره بیماران مسن مراجعه کننده از پیش با زنده به این بخش هستند . تازه مطلب جا لب این هست گفتند ما حدود 300تا 400 صد بیما ر در انتظار داریم که فقط 10 تخت داریم خودتان قضا وت کنید اولا" مسولان آن بخش مقصر نیستند وچند درصد یک بیما ر شانس بهره مندی از این خدمات را خواهد داشت آشنای قوی که در اول گفتم این جاست برای کادران وسفرای مقیم ایران همه امکا نات مهیا ست امّا بیماران خودی در سایه نبود امکانات جان به جان آفرین تسلیم می کنند .آیا این ریا کاری نیست که خود مان را به جهانیان دارا قلمداد کنیم در حالی که نداریم. آیا اگر این بیمار مادر یکی از مسولین استان ما بود به همین طریق رفتار می شد من جا دارد باز از پرستاران وپزشک معالج آن بخش تشکر نما یم که از هیچ تلاشی کوتاهی نکردند . آیا وقت آن نرسیده که نما یندگان مجلس شورای اسلامی استا ن اردبیل به جای سهم خواهی ونقش آفرینی در انتخا ب مسولین شهری در افزایش تخت بیماران آی سی یو بیمارستان امام اردبیل تلاش نما یند ؟

 ::
:: مرتبط با: خبر ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : جمعه 9 اسفند 1392