تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سرمقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سرمقاله

بسمه تعالی

غزه در خون

امروز مردم مظلوم غزه دارند تاوان قصور اعراب را با خون خودشان پس مید هند و گویا از غیرت پوشا لی عربی خبری نیست وچشم و گوش خود را بر روی جوی خون بچه های کوچک غزه بسته و هیچ مسولیتی را ید ک نمیکشند و هیچ خبری از تلا ش اتحاد یه عریض و طویل اعراب مشهود نیست و گویا به جای خواب زمستا نی به خواب همسو با غرب فرو رفتند و هویت و جایگا ه خود را از دست داد ند تا کا مل با سیا سیت های غرب همگرا باشند تا مبا دا تاج و تخت خود را از دست بدهند و بهتر ا ست اعراب آن چفیه ها را از سر خود کنده و بر چشم ها ی خود ببندد تا پیکر های تکه تکه شده ی کودکا ن غزه تا شا هد باعث بیدار شدن وجدان  انسا نی آنها نباشیم  در میا ن  سکوت معنی  دار اعراب  امریکا  طرح  صلحی  را پیشنها د  می کند که تا مین کنند ه  امنیت  کا مل  رژیم غا صب اسراییل باشد. و مفاد اصلی آن خلع سلاح کا مل نیرو ها ی  مقا و ت  فلسطینی  تا برای همیشه اسراییل  بتوا ند به کشتار  مردم غزه ادامه د هد بدو ن اینکه حتّی یک گلو له به طر فش شلیک شود. و دو کشور فطر و تر کیه  همد ست با گروه داعش شد ند حا می مردم غزه در حا لیکه دست سرا ن هر دو کشور به خون مردم عراق و سور یه آغشته است و این میا نجی های حا می ترور یسیم شد ند ناجی ملت فلسطین و این سیا ست یک با م و دو هوا بیشتر شیبه طنز است تا هیت صلح هر دو کشورکه در تضیف دولت سور یه بعنوان اصلی  ترین محور مقاومت در مقا بل زیا د ه خوا هی دولت غا صب اسراییل نقش اسا سی را ایفا کرد ند چگونه می توانند پیا م آور صلح باشند . هر طرحی که حقوق حقه مردم غزه را نا د ید ه بگیر د و باعث پا یما ل شد ن خو ن کودکا ن غزه بعنوا ن محو ر با رز مقاو مت گردد محکو م به شکست است و کو د کا ن فلسطینی بهتر از سرا ن اعراب میدانند که تنها راه حل مقاومت است.

 

 ::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1393