تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - خبر مهم
 
 


<-BlogDescription->
 
 
خبر مهم
بسماالله الرحمن الرحیم 
 
 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید 
 
 -1 خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش و مسئولیت را امانتی الهی بدانم. 
 -2 همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوتهای فردی، 
جنسیتی و گروهی، محترم بشمارم و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان پاسداری 
كنم و در استفاده از تمام سرمایههای انسانی كشور بكوشم. 
 -3 هدف اول من تامین مصالح پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در صورتی كه بین 
منافع فردی حزبی، سازمانی، قومی و حرفهای من با مصالح ملی تضادی باشد، از منافع خود بگذرم 
و مصالح ملی را مبنای تصمیم قرار دهم؛ در تمام تصمیمات و اقدامات خود، سیاستهای كلی 
نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، برنامههای توسعه، قوانین و اولویتهای اعلام شده از 
طرف رییسجمهور را مد نظر قرار دهم. 
 -4 اندیشهام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبنای تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از 
تندروی، شتابزدگی و خودسری بپرهیزم. 
 -5 همواره از دروغ بپرهیزم؛ به شعور و افكار عمومی احترام بگذارم؛ از دستكاری در اطلاعات و یا 
ارایه اطلاعات به گونهای كه موجب فریب دیگران به ویژه مسئولان عالی نظام شود به شدت پرهیز 
كنم؛ به عنوان امین نظام جمهوری اسلامی، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمایم؛ چه در زمان 
مسئولیت و چه بعد از آن رازدار باشم. 
 - 6 در تمام تصمیمات و اقدامات خود جویا و پذیرای نقد و نظر دیگران باشم، مسئولیت خطاهای 
خود را بپذیرم؛ برای دیدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقید به گزارشدهی منظم 
به رییسجمهور و مردم بدانم. 
 -7 نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مدیریت خود محدود نكنم، بلكه تعاملات بین سازمانی و 
 همافزایی های فراسازمانی را مدنظر قرار دهم. در این راه به ویژه با وزارت خانههای همگر وه، فراتر از 
منافع سازمانی و با هدف دستیابی به اهداف ملی همكاری مؤثر داشته باشم.  -8 مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستكاری قرار دهم و نزدیكان سببی و 
نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند. 
 -9 مدیران زیردست خود را برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر و بلند رتبهتر آماده كنم و كاركنان 
خود را به مثابه سرمایهای بپندارم كه بهرهوری و بالندگی آنها بر عهده من است. 
 - 10 نظرات تخصصی مدیران قبلی، كارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جویا شوم و به 
آن توجه ویژه كنم. 
 - 11 حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ 
در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانهها فعالانه و با رویكرد مثبت عمل كنم و در این مسیر با 
نظام اطلاعرسانی دولت هماهنگ عمل كنم. 
 - 12 سرمایههای هستی چون انرژی، محیط زیست و نیروی انسانی را سرمایههای تمام بشر 
دانسته، در حفظ، كاربرد درست و بهسازی آنها كوشش كنم و این سرمایه را همچون میراثی 
بپندارم كه از گذشتگان به ما رسیده است و چون امانتی بپندارم كه باید به آیندگان برسانیم. 
 - 13 هر گاه به این جمعبندی برسم كه توان لازم برای انجام مسئولیت را از دست دادهام مراتب را 
به رییسجمهور اعلام كنم و زمانی كه میخواهم سازمان تحت مدیریت خود را تحویل مسئول 
بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل كنم. 
من در پیشگاه قرآن كریم و در برابر رییسجمهوری اسلامی ایران به خداوند قادر متعال سوگند 
 میخورم كه همواره در دوران مسئولیت خود به منشور اخلاقی دولت «تدبیر و امید» متعهد باشم 
و همه توان خود را در راه ایفای وظیفهام بكار گیرم. 
 


::
:: مرتبط با: خبر ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : شنبه 1 شهریور 1393