تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سرمقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سرمقاله

بسمه تعا لی

 

                                                      روابط بی روح

امروزه با فروکش کردن مذا کرات هسته ای وووقت کشی تا تیر ماه بازار ورونق کسب و کار بخواب زمستانی رفت. وبعضی ها همچنا ن از پذیرش حقیقت طرفه می روند و به وزنه ای که حریفش نیستند زور می زنند و از رهنمود رهبری برای احیای اقتصاد مقاومتی سر باز می زنند . امریکا با ایران شعبده بازی می کند وایران منتظر است برای یکبار هم که شده دست دشمن را بخواند امّا غا فل از آ نکه دشمن گزینه های متعد دی برای گمراهی ایران دارد . که اخیرا" رهبری همه آ ن موارد را بیا ن کردند پس با این اوصا ف چرا دور خود می چرخیم وباید مغز آن قفل را عوض کرد در طول مذاکرات مشخص شد دشمن می خواهد از پروژه ایران هراسی بیشتر ین بهره بر داری بکند . افکار دشمن شناخته شده است و شکی ندارند که بر نامه صلح آمیز هسته ای ایران هیچ انحرافی در آن نیست . این یک طرف قضیه است امّا دشمن به بعد از حل بحران هسته ای نیز می اندیشد بازار مهیای ایران برای سر مایه گذاری  پهن است در این میان پژوه فرانسه حا لا که دستش از بازار ایران کوتاه شده در مذاکرات مشکل درست می کنند تا به ایران یاد آوری کنند به نقش فرانسه بیشتر توجه کنند .وسایر کشور ها به همان میزا ن اگر امروزه شاهد بستن قرار دادهای روزانه با روسیه هستیم یاد مان نرفته در زما ن جنگ تحمیلی همان روسیه از تحویل سیم خاردار به بها نه تحریم خوداری می کرد یا اگر به بعد از جنگ نگاه کنیم هما ن دیروز بود که علیرغم گرفتن پو ل موشکهای اس 300 از تجویل آنها خوداری کردند . مقام معظم رهبر یبه دشمن شناسی مسولین ایران تاکید داشتند امّا کو گوش شنوا باید به قدرت داخلی بیشت متکی با شیم تا به بیرون البته این به معنی ردّ روا بط  بین المللی نیست . امر یکا در منطقه بیشتر به ایرا ن نیاز دارد تا ایران به آنها چون رهبری هم فر مودند امریکا بجای نامه پراکنی به تعهدا تش عمل کند اظهار نظر های غیر مسو لانه وضد و نقیض ناشی از بحرانی است که امریکا در منطقه با آن در گیر است.::
:: مرتبط با: سرمقاله ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393