تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سرمقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سرمقاله

شارلی

سلامی ایران از انجاییکه بارها خشونت وافراط گری را نکوهش کرده از همان آغاز این عمل شنیح را محکوم کرد ومخالفت خود را با تروریسم بیان کرد  . اما اگر یا د ما ن با شد آنوقت که دانشمند ا ن هسته ای ما یکی  پس از دیگر ی پر پر می شد ند سران اروپا 

که در میدان جمهوری پاریس حلقه ضد تروریسم تشکیل داده بود ند . حتی با یک بیا نیه هم آنها را محکوم نکردند البته این کارشا ن دلیل داشت چون به یقین می دانستند که پشت این حملات تروریستی رژیم کودک کش اسرا ییل است . اخیرا" توی خبر ها آمده بود که اوبا ما در آستانه گفتگوهای هسته ای گزارشی را به نتانیاهو داد کشوری که خود صد ها کلاهک هسته ای دارد  شده داور بازی بگذریم جا لب اینکه در محکومیت تروریسیم اروپا چیزی که دنیا را به شگفتی وا داشت حضور نخست وزیر اسراییل در این راهپیما یی بود.همانطوریکه حمله سا ختگی به برجهای دو قلو توسط القاعده بها نه ا ی شد برای لشگر  کشی به افغانستان  حا لا شارلی بها نه حمله به کجا خوا هد شد هنوز پرده بر داری نشده است.این حملات نباید غربیها را غافلگر کند چون اینها هما ن ها ی هستند که خود شا ن مسلح کردند تا خون کودکا ن زنا ن و مردان کشورها ی عرا ق سوریه لبنا ن افغا نستا ن ویمن را جاری  کنند با سلاح غربی و ریا ل سعودی و قطر ی آنوقت که غربیها در کشورها ی اروپا ی و ترکیه و حوزه خلیج فارس و هما یشهای حما یتی از تروریسیم تشکیل می دادند به اینجاش هم فکر می کردند وروزی را منتظر باشند که این دست پروردها به اروپا بر خواهند گشت خیلی از این حوادث را شا هد خواهیم بود. وقتی اینها قلب سر بازان سوری را به دندا ن می کشیدند خبری از تجمع در میدا ن جمهوری پاریس نبود وقتی پیکر مطهر شهیید احمدی روشن روی دستهای مرد م ایران تشیع می شد و اشک دختر خورد سا لش د ل هر انسا نی را به گر یه وا میداشت خبری از اعترا ض غر بیها به عا ملان ترور نبود.هزارا ن انسان بیگناه که بدست گروه منحرف داعش در کشورها ی مختلف به خا ک خون کشیده شد ند هیچ دلی در غرب نلرزید . وها بییت که از دین به عنو ا ن ابزار استفاده می کند تا بتوا ند چهره ای ضد بشر ی از اسلام به جها نیا ن معر فی کند اینها بر اساس هوا وهوس قرآ ن را تفسیر  می کنند . تخریب  اما کن مقد س که آنرا نشا نه بدعت می دانند و هزارا ن کار ضد دینی  دیگر.........::
:: مرتبط با: سرمقاله ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : سه شنبه 23 دی 1393